1. Przygotowanie podłoża.
– korytowanie czyli usunięcie wierzchniej warstwy gruntu o grubości od 20 do 50 cm (grubość zależy od rodzaju gruntu i przewidywanego obciążenia nawierzchni).

– oczyszczenie wykopu z korzeni roślin, wyrównanie dna zagęszczenie (ubicie) w celu uniknięcia w przyszłości osiadania gruntu.

– właściwa niwelacja podłoża zgodnie z docelowym spadkiem nawierzchni oraz liniami nawadniającymi. Dokonuje się jej poprzez usunięcie nadmiaru gruntu lub uzupełnienie jego ubytków wg parametrów wytyczonych urządzeniami geodezyjnymi.

2. Podbudowa
Warstwa podbudowy odpowiada za właściwe przeniesienie na grunt obciążeń z nawierzchni. Powinna być przepuszczalna dla wody dlatego do jej stosuje się tłuczeń, żwir, grys, żużel lub mieszaninę piasku ze żwirem. Grubość warstwy zależy od przewidywanego obciążenia nawierzchni. Nawierzchnia dla ruchu pieszego – grubość podbudowy wynosi od 10 do 20cm, dla dróg przystosowanych do ruchu pojazdów mechanicznych – od 25 do 45cm (w zależności od ciężaru).

3. Podsypka
Czyli warstwa wyrównawcza której zadaniem jest zapewnienie dobrego osadzenia poszczególnych kostek oraz zniwelowanie ewentualnych różnic w ich grubości. Wykonuje się ją z piasku o frakcji do 2mm, bądź też grysu albo żwirku o uziarnieniu 1 – 4mm. Podsypkę należy wyrównać tak by jej grubość wynosiła od 3 do 5cm. Nie trzeba jej ubijać (jej zagęszcenie następuje dopiero po ułożeniu kostki).

4. Układanie kostki brukowej
Kostkę układa się od brzegu nawierzchni w kierunku środka, co pozwala zawsze pracować na już ułożonej nawierzchni dzięki czemu nie niszczy się przygotowanej wcześniej podsypki. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne ułożenie pierwszych rzędów, które mogą wymagać przycinania kostek. Istotne jest kontrolowanie spadku układanej powierzchni, oraz zachowanie pomiędzy kostkami.

5. Ubijanie nawierzchni
Po zakończeniu układania kostki spoiny wypełnia się suchym piaskiem. Następnie należy oczyścić całą powierzchnię, przystąpić do zagęszczenia („ubijania”). Procedurę ubijania przeprowadza się kilka razy, pamiętając o każdorazowym uzupełnieniu piasku w szczelinach.